Електроинженерингът обхваща всички етапи от проучването и проектирането, доставката на материали и монтажа, изпитанията и въвеждането в експлоатация на електроинсталации и съоръжения.

Той изисква екип с многостранна подготовка – висока професионална квалификация и защитена правоспособност, отлично познаване на пазара на електроматериали, на нормативните документи, уреждащи правилата в тази сфера и т. н. „Ню Енерджи Про“ ЕООД разполага с нужните специалисти, техника и ноу-хау, както и с достатъчно опит, за да се справи с всяка поставена електроинженерингова задача.

Когато се обърнете към нас, ние ще направим необходимите предварителни проучвания и ще разработим техническо задание, отразяващо вашите инвестиционни намерения. Следва изготвяне на технически и работни проекти, съгласно вече направеното и одобрено от вас задание.

Упражняваме отговорен, прецизен авторски надзор върху целия процес на строителството, както и пълен контрол над произхода и качеството на влаганите материали. По всяко време и на всеки етап от изграждането на съответното съоръжение сме на ваше разположение за допълнителни технически консултации. Приключваме всеки обект с изготвянето на точна и коректна екзекутивна документация, отразяваща адекватно фактически осъществените монтажни работи и наложените от практическото изпълнение промени в началния проект.

Извършваме настройка и въвеждане в експлоатация на обектите и се ангажираме с профилактиката, текущата им поддръжка, гаранционните и извънгаранционни ремонти.

Ние сме коректен партньор с екип от отлични професионалисти и зад гърба си имаме изпълнени жилищни сгради, обществени и бизнес центрове, производствени предприятия и складове. Ако ви е трудно да изясните сами характеристиките на необходимата ви електроинсталация и електросъоръжения, свържете се с нас и ще ви помогнем.