Осветлението е важен аспект на електрообзавеждането на всяка сграда, независимо дали е жилищна, търговска, с обществени или промишлени функции. Освен чисто практическата си цел да осветява и улеснява човешката дейност, то има още декоративни задачи и изразено психологическо влияние върху хората. Изгражда се според изискванията на няколко наредби и БДС EN 12464-1:2002.

Вътрешните осветителни инсталации е добре да се реализират като отделни кръгове, за да не остава на тъмно, при евентуална авария в някой от тях, цялата сграда. Трябва да се предвиди:

  • дежурно осветление – особено в промишлените и обществени сгради. То е на самостоятелен кръг, който е под напрежение и при изключен бушон. Задачата му е да осигури бърз и безопасен достъп до таблото.
  • Аварийно осветление – може да бъде решено като самостоятелна система и да се захранва от батерии, за да изпълнява ролята си оптимално и при големи аварии.
  • Евакуационно осветление – указва пътя на евентуална евакуация.
  • Интериорно осветление – дели се на общо и локално според мястото на светлоизточника. Най-често се използват смесени системи.

 

Външните осветителни инсталации включват:

  • фасадно,
  • улично,
  • парково,
  • рекламно осветление.

 

При проектирането на съответната осветителна инсталация за ниско напрежение, ние – от „Ню Енерджи Про“ ЕООД – отчитаме изцяло предвидените дейности и определената в нормативите осветеност за тях. Това определя както локациите и начина на монтаж на осветителните тела, така и броя и мощността им, вида на ключовете и т. н.

Потърсете ни, за да обсъдим възможностите за ефективно управление на осветлението във вашата сграда и използването на високоефективното LED осветление.