Фирма „Ню Енерджи Про” ЕООД се занимава с проектиране, изработка и монтаж на ел. инсталации – ниско, средно и високо напрежение. Имаме опит в изпълнение на различен тип обекти – жилищни сгради, промишлени, обществени и административни сгради.
Разполагаме със собствена база (включително и с цех за изработка и окомплектоване на ел. табла и нестандартно оборудване), транспорт и модерно оборудване. Екипът ни включва специалисти от различни сфери, с богат професионален опит и умения, който предлага адекватни решения на всякакви, възникнали по време на работа, проблеми и строго прилага мерките за качество и безопасност при изграждане на ел. инсталации. Затова ви гарантираме качество и дълга, надеждна експлоатация на изпълнените от нас обекти.
Информирайте се за различните видове услуги, които предлагаме – изработка на:

Мълниезащитна инсталация

Мълниите при пролетните и летните бури често нанасят сериозни щети на сгради и съоръжения. Затова ние, от „Ню Енерджи Про“ ЕООД, сме посветили част от нашата дейност на мълниезащитата.

Електроинсталации

„Ню Енерджи Про“ ЕООД – Пловдив се занимава с изграждане на всички типове електроинсталации от проектирането до поддръжката и ремонта. Ние имаме опита, квалифицираните професионалисти и техническата съоръженост, за да електрифицираме дома ви, търговския ви обект или хотел, производствените ви цехове.

Електроинженеринг

Електроинженерингът обхваща всички етапи от проучването и проектирането, доставката на материали и монтажа, изпитанията и въвеждането в експлоатация на електроинсталации и съоръжения.

Силови захранващи линии

Силовите линии в една сградна инсталация са тези, които осигуряват захранването на силовите електрически консуматори. В един дом това са бойлерът, печката, пералнята и т. н. В промишлените предприятия – машините и съоръженията, задвижвани от мощни електромотори.

Осветителни инсталации

Осветлението е важен аспект на електрообзавеждането на всяка сграда, независимо дали е жилищна, търговска, с обществени или промишлени функции. Освен чисто практическата си цел да осветява и улеснява човешката дейност, то има още декоративни задачи и изразено психологическо влияние върху хората. Изгражда се според изискванията на няколко наредби и БДС EN 12464-1:2002.

Заземителни инсталации

Заземителната инсталация представлява свързване на мълниезащитата, електроинсталацията на сградата и съоръженията със земните пластове. Задачата е да се отведе електрическия заряд в земята, където енергията му се разсейва, и да се изравнят потенциалите. Целта е максимална безопасност за живеещите и работещите, безаварийна експлоатация на съоръженията, противопожарна осигуреност и непрекъснато захранване с електрическа енергия.

Въздушни и кабелни мрежи

Твърде често при присъединяването към електропреносната мрежа на нов обект се налага изграждането на захранващи въздушни и кабелни мрежи. „Ню Енерджи Про“ ЕООД ви предлага проектиране, строителство и узаконяване на въздушни електропроводни линии 6, 10, 20, 36 kV, 110 kV.

Комплексни и трансформаторни постове

Трансформаторните постове са неделима част от електрическата инсталация. Те се комплектуват с всички трансформаторни, защитни, открити и закрити разпределителни съоръжения, необходими за изправното и непрекъснатото надеждно електрозахранване. Техническите специфики на всеки трафопост се определят от потребностите и характеристиките на консуматорите в захранвания обект.

Разпределителни уредби

Разпределителните уредби представляват съвкупност от електрически прибори – измервателни, защитни, комутационни; кабели, укрепващи и помощни детайли, които имат за задача да приемат, разпределят и пренасочват електрическия ток в електроцентрали, подстанции, големи консуматори като производствени и стопански предприятия и т. н. Те се монтират за средно и за ниско напрежение.

Изработка, окомплектовка и монтаж на електротабла

Електротаблата са част от всяка електрическа инсталация. Те представляват съвкупност от елементи, изпълняващи разпределителни, измерващи, защитни, контролни и управляващи функции спрямо инсталациите и захранваните от тях съоръжения. Ние извършваме сами изработката, окомплектовката и монтажа на таблата, които ви предлагаме. За целта използваме модерни, висококачествени прибори, подходящи за конкретните условия и характеристики на сградната електрическа инсталация и структурата на потреблението в нея.